Veld en Water is onderdeel van SIER Activiteiten

1. Definities
In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
SIER Activiteiten: Het bedrijf “SIER Activiteiten”, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam, KvK-nummer 55115039.
Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van diensten van SIER Activiteiten wordt gesloten.
Overeenkomst: de overeenkomst tot dienstverlening.

2. Algemeen
2.1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen SIER Activiteiten en een opdrachtgever waarop SIER Activiteiten deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2.2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met SIER Activiteiten, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
2.3. Door overeenstemming met de opdracht verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden van SIER Activiteiten en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.
2.4. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
2.5. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.6. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. SIER Activiteiten en opdrachtgever zullen dan alsnog in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.
2.7. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
2.8. Indien SIER Activiteiten niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat SIER Activiteiten in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

3. Aanbiedingen en offertes
3.1. SIER Activiteiten brengt het aanbod/offertes schriftelijk dan wel elektronisch uit.
3.2. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.
3.3. De door SIER Activiteiten gemaakte offertes zijn vrijblijvend; deze zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. SIER Activiteiten is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk of elektronisch binnen 30 dagen worden bevestigd, tenzij anders is aangegeven.
3.4. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven.
3.5. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief de kosten voor het hosten van een website op een eigen domeinnaam, tenzij anders aangegeven.
3.6. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is SIER Activiteiten daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij SIER Activiteiten anders aangeeft.
3.7. Een samengestelde prijsopgave verplicht SIER Activiteiten niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
3.8. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
3.9. SIER Activiteiten kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3.10 Actievoorwaarden actie 500 flyers voor € 1,-
Door gebruik te maken van deze actie ga je akkoord met de volgende voorwaarden:
- Uniek ontwerp van de flyer wordt gemaakt na persoonlijk contact met SIER Activiteiten
- Ontwerp inclusief maximaal 2 correctierondes
- Na akkoord ontwerp volgt de factuur (€ 1,- ex btw voor ontwerp en drukwerk 500 flyer, fullcolor, dubbelzijdig).
- Na ontvangst betaling factuur worden de flyers gedrukt en persoonlijk afgeleverd
- Eenmalige deelname per bedrijf
- SIER Activiteiten Activiteiten behoudt zich het recht, zonder voorafgaande kennisgeving en zonder opgaaf van redenen, de actie te wijzigen of voortijdig te beëindigen. Dit heeft geen gevolgen voor aankopen die vóór de intrekking of wijziging van de actie zijn gedaan.
- Klanten die aantoonbaar misbruik maken van de acties, kunnen worden uitgesloten. Tevens kan de eventueel onterecht verstrekte korting teruggevorderd worden.
- Door gebruik te maken van onze actie verklaart de klant akkoord te gaan met de bovenstaande actievoorwaarden.
- Aan de actie kunnen geen rechten worden ontleend.
- Verder zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing.

4. Uitvoering van de overeenkomst
4.1. SIER Activiteiten zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
4.2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft SIER Activiteiten het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
4.3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan SIER Activiteiten aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan SIER Activiteiten worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan SIER Activiteiten zijn verstrekt, heeft SIER Activiteiten het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
4.4. SIER Activiteiten is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat SIER Activiteiten is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor SIER Activiteiten kenbaar behoorde te zijn.
4.5. Opdrachtgever is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de content (content: alle teksten, afbeeldingen en ander beeld- en geluidsmateriaal). Content dient digitaal te worden aangeleverd.
4.6. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de inhoud van alle content, alsmede de controle van de aangeleverd content. Ook na oplevering van de overeengekomen opdracht, is SIER Activiteiten niet verantwoordelijk te houden voor de content, ook wanneer deze privégegevens bevat.
4.7. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan SIER Activiteiten de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
4.8. Indien door SIER Activiteiten of door SIER Activiteiten ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
4.9. Opdrachtgever vrijwaart SIER Activiteiten voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.
4.10. Indien de opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens SIER Activiteiten gehouden is, dan is de opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van SIER Activiteiten daardoor direct of indirect ontstaan.

5. Wijziging van de overeenkomst
5.1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
5.2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. SIER Activiteiten zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
5.3. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en / of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal SIER Activiteiten de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
5.4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal SIER Activiteiten daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.
5.5. In afwijking van lid 3 zal SIER Activiteiten geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan SIER Activiteiten kunnen worden toegerekend.
5.6. Indien SIER Activiteiten met de opdrachtgever een vast honorarium of vaste prijs overeenkomt, dan is SIER Activiteiten niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of deze prijs zonder dat de opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.

6. Contractsduur; uitvoeringstermijn
6.1. De overeenkomst tussen SIER Activiteiten en een opdrachtgever wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
6.2. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever SIER Activiteiten derhalve schriftelijk ingebreke te stellen.
6.3 Bij afsluiting van een abonnement is de looptijd minimaal 6 maanden, tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen.
6.4 SIER Activiteiten bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Termijn minimaal 7 jaar of zoveel langer als voor het doel noodzakelijk, conform Privacystatement SIER Activiteiten.

7. Honorarium
7.1. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen.
7.2. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van SIER Activiteiten, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.
7.3. Het honorarium en eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW.
7.4. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan een maand zullen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht.
7.5. Indien SIER Activiteiten met de opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is SIER Activiteiten niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief. 
7.6. Bovendien mag SIER Activiteiten het honorarium verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan SIER Activiteiten, dat in redelijkheid niet van SIER Activiteiten mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium. SIER Activiteiten zal de opdrachtgever in dat geval van het voornemen tot verhoging van het honorarium of tarief in kennis stellen. SIER Activiteiten zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden. 

8. Facturatie
8.1. Opdrachten tot een bedrag van € 1.000,- (duizend euro) worden achteraf volledig gefactureerd, tenzij anders overeengekomen. Opdrachten met betrekking tot de ontwikkeling van websites vanaf € 1.000,- (duizend euro) worden in twee fasen gefactureerd: 30% van het factuurbedrag bij aanvaarding van de opdracht en 70% van het factuurbedrag na oplevering van de overeengekomen opdracht. Opdrachten met betrekking tot drukwerk vanaf € 1.000,- (duizend euro) worden in drie fasen gefactureerd: 30% bij aanvaarding van de opdracht, 40% bij akkoord op ontwerp en 30% van het factuurbedrag na oplevering van de overeengekomen opdracht.
8.2 Abonnementen worden per maand achteraf gefactureerd.

9. Betaling
9.1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum op een door SIER Activiteiten aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
9.2. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is dan een rente verschuldigd van 5% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag. Herinneringskosten: eerste herinnering: € 0,00, tweede herinnering € 12,50, derde en laatste herinnering € 25,00. Indien na de derde herinnering géén betaling plaats vindt, zal SIER Activiteiten de betaling overgedragen aan een incassobureau. 
9.3. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van SIER Activiteiten op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
9.4. SIER Activiteiten heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. SIER Activiteiten kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. SIER Activiteiten kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan. 
9.5. Periodieke betalingen: SIER Activiteiten heeft het recht om projecten gefaseerd in rekening te brengen voor verrichte werkzaamheden en te maken kosten ten behoeve van de uitvoering van de opdracht. De verschillende fasen van facturatie zullen vooraf schriftelijk of elektronisch gecommuniceerd worden aan de opdrachtgever. Het niet of te laat betalen van een gefaseerde factuur kan leiden tot (tijdelijke) opschorting van het project, zie ook artikel 15.
9.6. Vervallen licentie: Vanaf het moment dat de opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet (volledig) nakomt of anderszins in gebreke is, is het de opdrachtgever niet (langer) toegestaan de ter beschikking gestelde resultaten te gebruiken en komt elke in het kader van de opdracht aan de opdrachtgever verstrekte licentie te vervallen.

10. Eigendomsvoorbehoud
10.1. Alle door SIER Activiteiten geleverde zaken, daaronder eventueel mede begrepen ontwerpen, schetsen, scripts, software, (digitale) bestanden, enz., blijven eigendom van SIER Activiteiten totdat de opdrachtgever alle navolgende verplichtingen uit alle met SIER Activiteiten gesloten overeenkomsten is nagekomen.
10.2. De opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
10.3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is opdrachtgever verplicht SIER Activiteiten zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
10.4. Door SIER Activiteiten geleverde zaken, die krachtens het onder 1. van dit artikel bepaalde onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
10.5. Voor het geval dat SIER Activiteiten zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan SIER Activiteiten of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van SIER Activiteiten zich bevinden en die zaken mede terug te nemen. 

11. Incassokosten
11.1. Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien SIER Activiteiten echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de opdrachtgever worden verhaald. De opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.
11.2. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van opdrachtgever.

12. Onderzoek, reclames
12.1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan SIER Activiteiten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat SIER Activiteiten in staat is adequaat te reageren.
12.2. Indien een klacht gegrond is, zal SIER Activiteiten de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt. 
12.3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal SIER Activiteiten slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 15. 

13. Opzegging
13.1. Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde schriftelijk opzeggen. 
13.2. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door opdrachtgever, na het aangaan van de overeenkomst heeft SIER Activiteiten recht op compensatie, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan SIER Activiteiten zijn toe te rekenen. Voorts is opdrachtgever alsnog gehouden tot betaling van de factuur voor tot dan toe verrichte werkzaamheden + 10% van het vastgestelde honorarium. 
13.3. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door SIER Activiteiten, zal SIER Activiteiten in overleg met opdrachtgever zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan opdrachtgever toerekenbaar zijn.
13.4. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor SIER Activiteiten extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan opdrachtgever in rekening gebracht.
13.5 Indien een abonnement voor einde van de looptijd van het contract wordt opgezegd, factureert SIER Activiteiten 75% van de overeengekomen resterende contracttermijn. Na verlening van het contract geldt een opzegtermijn van 1 maand.

14. Opschorting en ontbinding
14.1. SIER Activiteiten is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
- Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt. 
- Na het sluiten van de overeenkomst, SIER Activiteiten ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. 
- In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt. 
- Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
14.2. Voorts is SIER Activiteiten bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht. 
14.3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van SIER Activiteiten op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien SIER Activiteiten de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
14.4. SIER Activiteiten behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen. 

15. Aansprakelijkheid
15.1. Indien SIER Activiteiten aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld. 
15.2. Indien SIER Activiteiten aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal tweemaal het declaratiebedrag, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, althans tot maximaal €500 (Zegge: VIJF HONDERD euro). De aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van SIER Activiteiten in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.
15.3. In afwijking van hetgeen onder 2. van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorariumgedeelte.
15.4. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
- De redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden; 
- De eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van SIER Activiteiten aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan SIER Activiteiten toegerekend kunnen worden; 
- Redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. 
15.5. SIER Activiteiten is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. 
15.6. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van SIER Activiteiten of zijn ondergeschikten / derden. 

16. Vrijwaringen
16.1. De opdrachtgever vrijwaart SIER Activiteiten voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan SIER Activiteiten toerekenbaar is. Indien SIER Activiteiten uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de opdrachtgever gehouden SIER Activiteiten zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is SIER Activiteiten, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van SIER Activiteiten en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de opdrachtgever.
16.2. Indien opdrachtgever aan SIER Activiteiten informatiedragers, elektronische bestanden of software et cetera verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten. 

17. Risico-overgang
17.1. Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op opdrachtgever over op het moment waarop deze aan opdrachtgever juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van opdrachtgever of van een door opdrachtgever aan te wijzen derden worden gebracht.

18. Overmacht
18.1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
18.2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop SIER Activiteiten geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor SIER Activiteiten niet in staat is de verplichtingen na te komen. 
18.3. SIER Activiteiten heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat SIER Activiteiten zijn verplichtingen had moeten nakomen.
18.4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. 
18.5. Voor zover SIER Activiteiten ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is SIER Activiteiten gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware he t een afzonderlijke overeenkomst. 

19. Geheimhouding
19.1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
19.2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, SIER Activiteiten gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en SIER Activiteiten zich ter zake niet kan beroepen op een wette lijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is SIER Activiteiten niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan. 

20. Intellectuele eigendom en auteursrechten
20.1. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt SIER Activiteiten zich de rechten en bevoegdheden voor die SIER Activiteiten toekomen op grond van de Auteurswet.
20.2. Alle door SIER Activiteiten verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, teksten, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van SIER Activiteiten worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
20.3. SIER Activiteiten behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht. 
20.4. Auteursrechten worden beschermd door middel van plaatsing van een logo en/of tekstlink naar de website van SIER Activiteiten op de website van de opdrachtgever, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

21. Geschillen
21.1. De rechter in de vestigingsplaats van SIER Activiteiten is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft SIER Activiteiten het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
21.2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. 

22. Toepasselijk recht
22.1. Op elke overeenkomst tussen SIER Activiteiten en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

23. Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden
23.1. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

© Veld en Water

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies en verzamelt daarmee informatie over het gebruik van de website om deze te analyseren en om er voor te zorgen dat je voor jou relevante informatie en advertenties te zien krijgt. Door hiernaast op akkoord te klikken, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies en het verzamelen van informatie aan de hand daarvan door ons en door derden.

Akkoord
Niet akkoord